Biedrība “Vecāki Skrīveriem”

Reģistrācijas numurs, datums: 40008274866,. 21.03.2018.
Juridiskā adrese: Aizkraukles iela 34, Skrīveri, LV-5125
Kontaktpersona: Baiba Kauliņa,valdes locekle, Tel: +37129194381
E-pasts: kaulina.baiba@gmail.com

Darbības mērķi: Biedrība izveidota ar mērķi uzlabot, darīt interesantāku, daudzveidīgāku un ērtāku Skrīveru bērnu, jauniešu un ģimeņu ikdienu. Biedrības dibinātāji un biedri ir Skrīveros dzīvojošo bērnu vecāki, kas gatavi aktīvi iesaistīties novada bērnu un jauniešu ikdienas uzlabošanā.
Biedrība labprāt uzņem jaunus biedrus. Sīkāka informācija pie kontaktpersonas.

 

Biedrība “Ūdens motosporta klubs”ART Racing”

Reģistrācijas numurs: 50008231271
Juridiskā adrese: Skrīveru novads, Pīlādžu iela 38, LV-5125
Kontaktpersona: Valdes loceklis Andis Ratnieks, Tel: +37126134755, andis@maskiner.lv
Biedru skaits: 
14

Darbības mērķi: Ideja par sporta komandas veidošanu radās jau 2012 gadā, taču līdz reālām darbībām nonācām vien 2014 gada beigās, kad Biedrība ar nosaukumu ART Racing tika dibināta un ierakstīta uzņēmumu reģistrā. Par galvenajiem tika noteikti divi mērķi: jaunu sportistu piesaistīšana sporta veidam kā Skrīveru tā arī apkārtējos novados. Otrais mērķis- popularizēt ūdens motosportu ar mediju, preses un radio palīdzību, lai paaugstinātu sporta veida popularitāti un atpazīstamību. Aktīvi strādājam pie gados jaunu sportistu piesaistīšanas, saprotot, ka tieši viņi būs šī sporta veida nākotne. Kā zināms, nodarbošanās ar ikvienu sporta veidu disciplinē un māca atbildību mūsu jaunākajos sabiedrības dalībniekos, tādēļ biedrības galvenā prioritāte ir tieši jauno sportistu, kas ir skolas vecumā piesaistīšana šim sporta veidam.

Skrīveru attīstības biedrība

Reģistrācijas numurs, datums: 40008221017, 18.02.2014
Juridiskā adrese: “Kalnieši”, Skrīveru novads, LV-5125
Kontaktpersonas: Baiba Vaivare, tel.26576299; Ilvija Līvmane, tel.29335228
E-pasts: skriveruattistiba@gmail.com
Biedrības dibinātāji: 42

Darbības mērķi: Nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi pašreizējām un nākamajām Skrīveru novada iedzīvotāju paaudzēm, veicinot novada attīstību ar izglītojošu, kultūras un citu pasākumu palīdzību, saglabājot novada kultūrvēsturisko un dabas mantojumu.

Skrīveru pagasta pensionāru biedrība

Reģistrācijas numurs: 40008083299, datums 07.07.2004.
Juridiskā adrese: Daugavas ielā 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125
Kontakti: skriveru.pb@inbox.lv

Darbības mērķi: Pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana valsts un pašvaldību institūcijās un privātās organizācijās. Pensionāru garīgās un materiālās labklājības uzlabošana, kā arī sadzīves apstākļu uzlabošana. Labdarības pasākumu organizēšana, nepieciešamās palīdzības sniegšana vientuļiem un trūcīgiem pensionāriem. Tradīciju atjaunošana un turpināšana, kā arī aktīva iesaistīšanās pagasta kultūras dzīvē. Sadarbošanās ar Latvijas un citu valstu sabiedriskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, piedalīšanās Latvijas un starptautiskos pasākumos, organizācijās. Valdes locekļi pulcējas pirmdienās no plkst. 11 līdz 12 Skrīveros, Stacijas lauk. 3, Sociālā dienesta telpās.

“Meklēšanas vienība ZVAIGZNE”

Reģistrācijas numurs: 40008154021, datums 16.02.2010.
Juridiskā adrese: Zemkopības institūts 18—17, Zemkopības institūts, Skrīveru novads, LV-5125
Kontakti: 26371827, m.v.zvaigzne@inbox.lv, www.mvz.lv

Darbības mērķi: Otrajā pasaules karā un citos karos bojā gājušo un neapbedīto kareivju mirstīgo atlieku meklēšana, identifikācija un nodošana pārapbedīšanai kapos, kā arī citos karos bojā gājušo karavīru apbedīšanas vietu meklēšana, uzkopšana un reģistrācija. Palīdzības sniegšana personām, kuras meklē Otrajā pasaules karā un citos karos bojā gājušos vai bezvēsts prombūtnē esošos tuviniekus, kuri ir bijušo karojošo pušu kareivji. Sadarbība ar valsts, sabiedriskajām, nevalstiskajām organizācijām un fiziskām personām, meklēšanas ekspedīciju organizēšanā, vadīšanā, kā arī piedalīšanās kopīgajās meklēšanas ekspedīcijās. Sadarbība un informācijas apmaiņa ar valsts, sabiedriskajām, nevalstiskajām organizācijām un fiziskām personām. Atbalsta sniegšana muzejiem, dokumentālo filmu uzņemšanai, interneta mājas lapas izveidošana, informatīvās datu bāzes izveidošana – vēsturisko liecību fiksēšanai. Kultūras pasākumu, kas ir veltīti karos bojāgājušo piemiņai, organizēšana – atbalstīšana. Sabiedrības izglītošana jautājumos kas skar vides-dabas aizsardzību, drošu uzturēšanos vietās kur Pirmajā un Otrajā pasaules karā notikušas militārā rakstura darbības, apkārtējās vides-dabas sakopšanas talku organizēšana, atbalstīšana. Otrajā pasaules karā un citos karos izmantotās militārās tehnikas, ekipējuma un bruņojuma meklēšana, restaurācija vai nodošana iznīcināšanai attiecīgajiem dienestiem. Biedrības darbība nav vērsta uz politisku organizāciju vai to vēlēšanas kampaņu atbalstīšanu.

Sporta klubs “SKRĪVERI”

Reģistrācijas numurs: 40008096503, datums 07.12.2005
Juridiskā adrese: “Rūpali”, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Kontakti: 26474460, uldisdro@gmail.com

Darbības mērķi: Fiziski aktīva dzīvesveida un sporta popularizācija un atbalstīšana, jaunu iespēju radīšana Aizkraukles rajona iedzīvotājiem nodarbībām ar sportu. Sekmēt Latvijas profesionālā sporta attīstību un sportiskās meistarības pilnveidošanu. Piedalīties dažāda mēroga rajona, valsts vai starptautiskos pasākumos un sacensībās, organizēt un vadīt sporta sacensībās. Veicināt treneru, sporta instruktoru un sporta metodistu sagatavošanu, izglītošanu un kvalifikācijas celšanu. Radīt papildus iespējas nodarbībām ar sportu Biedrības biedriem un citiem pagasta un rajona iedzīvotājiem. Veicināt bērnu un jauniešu sporta attīstību. Sekmēt sporta materiāltehniskās bāzes attīstību, sadarboties ar citiem sporta klubiem, Latvijas sporta savienībām un federācijām, kā arī citām sporta organizācijām. Nodrošināt augsta līmeņa sportistu attīstības iespējas šaušanas sporta veidā, izveidojot normatīviem atbilstošu šautuvi, piesaistot amatierus, tā veicinot masveidību un šaušanas sporta veidu popularitāti, kā arī nodrošināt cilvēku ar speciālām vajadzībām sporta aktivitātes, veicinot šo indivīdu integrāciju sabiedrībā, iesaistoties šaušanas sporta veida organizētās aktivitātēs. Medību saimniecības veidošana un uzturēšana Biedrības medību iecirknī. Biedrības biedru iesaistīšana medību saimniecības veidošanā un uzturēšanā. Nodrošināt biedrības biedriem realizēt medību tiesības normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Ar medībām saistītu pasākumu sistemātiska organizēšana Biedrības biedriem, kā arī citu pasākumu organizēšana, kas saistītas ar biedrības biedru atpūtu.

Biedrība “VARAM UN DARĀM”

Reģistrācijas numurs: 40008195636, datums 05.06.2012.
Juridiskā adrese: Daugavas iela 96-6, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Kontakti: varam.un.daram@gmail.com

Darbības mērķi: Veicināt iedzīvotāju aktivitāti, lokālpatriotismu, izglītības līmeņa paaugstināšanu, dzīves kvalitātes uzlabošanu un līdzdalību Skrīveru novada attīstībā. Veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības, vides attīstību Skrīveru novadā. Sekmēt Skrīveru novada iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldības dialogu, kā arī to interešu ievērošanu valsts un pašvaldību institūcijās

Biedrība “Zaļais pulss”

Reģistrācijas numurs: 40008143174, datums 14.07.2009.
Juridiskā adrese: Ābeļu iela 8, Zemkopības institūts, Skrīveru novads, LV-5126
Kontakti: 28801266, zalaispulss@inbox.lv

Darbības mērķi: Popularizēt zaļo enerģiju. Skaidrot zaļās enerģijas izmantošanas iespējas. Izstrādāt priekšlikumus valsts atbildīgām institūcijām. Veidot sadarbību kontaktu tīklu starp bioenerģijas speciālistiem.

“Gleznošanas studija DĪVA art”

Reģistrācijas numurs: 40008208822, datums 18.04.2013
Juridiskā adrese: Dzelzceļnieku iela 28, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Kontakti: 26050716, dace.koja@inbox.lv

Darbības mērķi: Radīt, attīstīt un saglabāt gleznošanas mākslu Skrīveru novadā. Organizēt eļļas gleznošanas nodarbības. Aizstāvēt biedru – mākslinieku radošo brīvību. Popularizēt biedrību, tās māksliniekus, piedaloties izstādēs, gleznošanas plenēros, labdarības projektos un gleznu dāvināšanas akcijās. Sadarboties ar Skrīveru novada pašvaldības institūcijām un piedalīties novada kultūras dzīvē.

Biedrība “”Dzēses” tautas deju klubs”

Reģistrācijas numurs: 40008181566
Dibināta: 2011.gada 2.augustā
Juridiskā adrese: Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Kontakti: valdes priekšsēdētājs Uldis Dzērve, tālr. 26523654, uldis.dzerve@lu.lv

Darbības mērķi: Apvienot Skrīveru novada un citu pašvaldību tautas deju kolektīvus un dalībniekus, koordinēt un organizēt biedru dalību kultūras pasākumos un nodrošināt šo pasākumu informatīvā atbalsta sniegšanu.

Biedrība „Skrīveru teātris”

Reģistrācijas numurs: 40008170613,datums 07.01.2011.
Juridiskā adrese:  Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Kontakti: 29296165

Darbības mērķi: uzturēt un popularizēt skatuves mākslas tradīcijas Skrīveru novadā, veicināt latviešu oriģināldramaturģijas atpazīstamību, sekmēt Skrīveru amatieru teātra kolektīva māksliniecisko izaugsmi, rūpēties par Skrīveru amatieru teātra darbībai nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu.

“Ašķeres biedrība”

Reģistrācijas numurs: 40008144199, datums 04.08.2009.
Juridiskā adrese: Smilšu iela 7, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Kontakti:  26593956, j.lapins@latnet.lv

Darbības mērķi: Sociālu labdarības pakalpojumu sniegšana grūtībās nonākušiem Latvijas iedzīvotājiem, kas ietver garīgu un materiālu aprūpi, mājas aprūpi, ārstniecisko pakalpojumu un preču sniegšanas nodrošināšanu. Sniegt ieguldījumu valsts nozīmes kultūras pieminekļu pētniecībā un restaurācijā. Sniegt ieguldījumu novadpētniecībā, t.sk. brīvdabas un telpu ekspozīciju muzeju ierīkošana un uzturēšana. Sniegt ieguldījumu dabas parku un citu dabas aizsargājamu teritoriju attīstībā. Sekmēt sakarus ar ārvalstu privātajām, valstiskajām un sabiedriskajām kristīgām labdarības iestādēm un organizācijām.  

Biedrība “Mēs no Zaļās zemes”

Reģistrācijas numurs: 40008103843, datums 27.06.2006.
Juridiskā adrese: Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Kontakti: 22836157, 26801627

Darbības mērķi: Sekmēt Skrīveru iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un ilgtspējīgu attīstību. Pilsoniskās sabiedrības attīstības sekmēšana, ceļot iedzīvotāju izglītības, kultūras un pašapziņas līmeni. Veicināt lauku sētas apsaimniekošanu un vides sakārtošanu, un aizsardzību. Organizēt labdarības pasākumus.

Biedrība “Vides un veselības saime”

Reģistrācijas numurs: 40008111272, datums 12.02.2007.
Juridiskā adrese: Ragāres, Skrīveru nov., LV-5125
Kontakti: biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Vaivars, t. 29229588

Darbības mērķis: Vides un veselības saimē apvienojušās zemnieku saimniecības, piemājas saimniecības, kas apvieno bioloģisko lauksaimniecību un apkārtējās vides resursu saglabāšanu ar veselību nostiprinošu pakalpojumu sniegšanu un veselīgam uzturam svarīgu produktu ražošanu.
Vides un veselības saimē iesaistīto zemnieku kopēja vēlme ir mainīt un uzlabot sabiedrības attieksmi pret veselīgu un videi draudzīgu dzīves veidu, veicināt bioloģisko pārtikas produktu daudzveidības un pieejamības palielināšanu, nodrošināt ar atbilstošu informāciju un iespējām pilsētu un lauku iedzīvotājus visā Latvijā.

“Kopā ar dabu”

Reģistrācijas numurs: 40008158112
Juridiskā adrese: Airu iela 117—7, Rīga
Darbības vieta: Miera iela 2, Skrīveri, Skrīveru novads
Kontakti: 29323139, kopaardabu@inbox.lv

Darbības mērķi: Veicināt ģimeņu aktivitātes dabā pavadot laiku kopā ar bērniem; bērnu un pusaudžu piesaiste pie aktivitātēm dabā mazinot interesi par datorspēlēm; bērnu un pieaugušo piesaisti sporta aktivitātēs, kas neprasa īpašu sportisku sagatavotību.

“Kultūras attīstības aģentūra”

Reģistrācijas numurs: 40008206709, datums 13.03.2013.
Juridiskā adrese: “Robežas”-1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Kontakti: 20203808, kultura@mail.lv

Darbības mērķi: Rīkot bērnu, skolēnu, jauniešu sporta pasākumus. Veicināt jauniešu aktivitāšu un izklaides iespējas, it īpaši, Skrīveru novadā, kā arī pārējā Latvijas valsts un Eiropas Savienības teritorijā. Rīkot pasākumus jauniešu auditorijai, to veselības, izglītotības uzlabošanai, un brīvā laika pavadīšanai.

“Skrīveru Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Reģistrācijas numurs: 40008007990, datums 26.04.1994.
Juridiskā adrese: Daugavas iela 70, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Kontakti: 29123672

Darbības mērķi: Veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku novēršanai, iepazīstināt un apmācīt iedzīvotājus ar ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas paņēmieniem. Atbilstoši savām iespējām veikt neatliekamos glābšanas darbus ugunsnelaimju, avāriju, stihisku nelaimju un katastrofu gadījumos. Piedalīties ugunsnelaimju, dabas stihiju seku novēršanā un materiālo vērtību saglabāšanā. Veicināt ugunsdzēsības sporta attīstību. Sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Zemessardzi, Nacionālajiem Bruņotajiem Spēkiem, nevalstiskām organizācijām, valsts institūcijām, pašvaldībām un skolām organizēt un veikt iedzīvotāju apmācību glābšanas darbiem ārkārtas situācijās.

Mednieku klubs “Skrīveri”

Reģistrācijas numurs: 40008010257, datums 16.05.1995.
Juridiskā adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Kontakti: 29237935; dronkaa@apollo.lv

Darbības mērķi: uz brīvprātības principiem apvieno Skrīveru novada līdzīgi domājošos iedzīvotājus, lai kopīgi skaidrotu un popularizētu šādus jautājumus: vides aizsardzību, medību saimniecību nepieciešamību u. c. Biedrība izveidojusies pēc II pasaules kara un vēstures griežos saglabājusies, uzturot un kopjot savas tradīcijas, mērķus un vienotību.