Tiekas projektā “Sveiks, kaimiņ!”

Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” jaunatnes jomas atbildīgie vērtēja jaunatnes jomu Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novados, rodot jaunas idejas sadarbības stiprināšanai un jomas attīstīšanai nākotnē.

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Projekta īstenošanas laikā tiek veidota sistēma, kura nodrošina iespēju jauniešiem un jaunatnes jomā iesaistītajiem speciālistiem īstenot institucionālo sadarbību Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novados un starp novadiem, jauniešu līdzdalību novadu sabiedriskajā dzīvē, prasmju attīstību un kompetenču uzlabošanu, brīvprātības principu nostiprināšanu un izpratnes veicināšanu par jaunatnes politikas īstenošanas instrumentiem novadu kopējās jaunatnes politikas veidošanā.

Turpinot iesākto darbu pie jomas izpētes, šī gada 24. martā satikās 18 jaunatnes jomas darbinieki no sešiem novadiem, kuri projekta sestās aktivitātes ietvaros veica detalizētu novadu jaunatnes darba situācijas izpēti, salīdzināšanu un izvērtēšanu, analizējot jaunatnes jomas stiprās un vājās puses, izprotot draudus un saredzot milzum daudz iespēju attīstībai, kā arī starpnovadu un starpinstitucionālās sadarbības veicināšanai.

Tikšanās laikā tika salīdzināta situācija un pieejamie katra novada resursi jaunatnes jomā, kas ļāva izprast šī brīža situāciju un radīt priekšlikumus situācijas uzlabošanai, kapacitātes un resursu optimizēšanai un jaunu sadarbības iespēju izveidei. Dalībnieki jutās motivēti sadarboties un saredzēja šo iespēju kā papildus resursu attīstībai un jaunatnes jomas aktivitāšu dažādošanai savā novadā.

Jau aprīlī šie paši jomas atbildīgie piedalīsies projekta aktivitātē jeb apmācībās, stiprinot jaunatnes darbā iesaistīto personu kapacitāti, iegūstot jaunas un nostiprinot esošās zināšanas, kā arī attīstot savas sadarbības prasmes.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

 Līga Kriškijāne,
Aizkraukles Interešu izglītības centra
Jaunatnes lietu speciāliste