Skrīveru novada pašvaldību veido Skrīveru novada iedzīvotāju ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Skrīveru novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Skrīveru novada pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Dome ievēlēta atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam un sastāv no 9 deputātiem. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis.

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas:

 • finanšu un tautsaimniecības komiteju;
 • sociālo lietu komiteju;
 •  izglītības, kultūras, sporta un tūrisma lietu komiteju;
 •  attīstības komiteju.

SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRZIŅĀ IR:

 • pašvaldības īpašuma un finansu resursu pārvaldīšana;
 • uzņēmējdarbības veicināšana novada iedzīvotāju interesēs;
 • novada apdzīvoto vietu un teritorijas apbūves plānošana un apbūves kontrole;
 • novada zemes, mežu, ūdeņu un citu dabas resursu izmantošana un aizsardzība,
 • citu zemes ierīcības jautājumu risināšana;
 • pašvaldības dzīvokļu fonds, komunālā saimniecība un labiekārtošana, sadzīves un citi pakalpojumi;
 • novada ceļu būve un uzturēšana;
 • izglītības un kultūras iestāžu darbības nodrošināšana;
 • iedzīvotāju sociālā aprūpe, notariālo darbību un civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana un citu funkciju izpilde.

SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBA IR DALĪBNIEKS:

 • biedrībā „Latvijas pašvaldību savienība”;
 • sabiedriskajā organizācijā „Pašvaldību izpilddirektoru asociācija”;
 • sabiedriskajā organizācijā „Bāriņtiesu un pagasttiesu asociācija”;

 

PAŠVALDĪBAS REKVIZĪTI
Reģ. Nr. 90000074704
A/S “Swedbank”
kods: HABALV22
konts: LV54HABA0551028435371

KONTAKTI

Adrese:
Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Tālrunis: 65197747
Fakss: 65197747
E-pasts: dome@skriveri.lv