Grozījumi 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”

1. pielikums, 2. pielikums, 3. pielikums

Grozījumi Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Skrīveru novadā
Grozījumi Skrīveru novada domes 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”
Skrīveru novada pašvaldības maznodrošinātās mājsaimniecības noteikšanas kārtība
Grozījumi 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2010.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „ Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrīveru novadā”
Grozījumi 2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”
Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Skrīveru novada pašvaldības izglītības iestādēm
Grozījumi Skrīveru novada domes 2015.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par kārtību Skrīveru sporta spēļu laukuma teritorijā”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Skrīveru novada simbolikas izmantošanu”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,  kas vērstas pret publisku vietu, Skrīveru novadā”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “ Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Skrīveru novadā”
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā
Grozījumi Skrīveru novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Skrīveru novada simbolikas izmantošanu”
Skrīveru novada sabiedriskās kārtības noteikumi
Grozījumi Skrīveru novada domes 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Skrīveru novadā”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “ Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Skrīveru novadā”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “ Skrīveru novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2018.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par kārtību Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona teritorijā”
Skrīveru novada domes Administratīvās komisijas nolikuma projekts
Grozījumi Skrīveru novada domes 2018.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.8 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Skrīveru novadā
Grozījumi Skrīveru novada domes 2018.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par kārtību Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona teritorijā”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2015.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par kārtību Skrīveru sporta spēļu laukuma teritorijā”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību sabiedrisko pasākumu norises vietās Skrīveru novadā”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”
Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi (konsolidēti)
Skrīveru novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi

 Skrīveru novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums

Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības noteikumi
Grozījumi Skrīveru novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2010.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „ Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrīveru novadā”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par atbalstu tuberkulozes slimniekiem Skrīveru novadā”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi”
Grozījumi Skrīveru novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”2019/12/16
Grozījumi Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”2019/12/16
Grozījumi Skrīveru novada domes 2010.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrīveru novadā”2019/12/16
Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”2019/12/16
Grozījumi Skrīveru novada domes 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par atbalstu tuberkulozes slimniekiem Skrīveru novadā”2019/12/16
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1„Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2019/10/01
Grozījumi Skrīveru novada domes  2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7  „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”2019/09/23
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1„Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2019/09/23
Grozījumi Skrīveru novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2„Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas””maksas pakalpojumi”2019/05/27
Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem2019/04/22
Par neapbūvētu Skrīveru novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu2019/01/31
Grozījumi 2009.gada 29.oktobra  saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”2019/01/28
Grozījumi 2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīguvai maznodrošinātu Skrīveru novadā”2019/01/28
Par neapbūvētu Skrīveru novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu2018/12/26
Grozījumi 2016. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā”2018/12/26
Par kārtību Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona teritorijā2018/07/23
Grozījumi 2016. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā”2018/05/28
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Skrīveru novadā2018/05/28
Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem2018/03/26
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Skrīveru novadā2018/02/26
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā2018/02/26
Par Skrīveru novada simbolikas izmantošanu2018/01/22
Grozījumi Skrīveru novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi”2017/11/27
Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”2017/10/23
Grozījumi Skrīveru novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā”2017/10/23
Grozījumi Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”2017/10/23
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Skrīveru novada administratīvajā teritorijā2017/08/28
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2017/04/24
Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs2017/04/24
Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”2016/11/22
Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”2016/11/22
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Skrīveru novadā2016/11/22
Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā2016/10/24
Grozījumi Skrīveru novada domes 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”2016/03/29
Grozījumi Skrīveru novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par mācību maksu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā”2016/03/29
„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Skrīveru novadā”2016/01/25
Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2016/01/25
Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”2015/12/29
Par Skrīveru novada domes saistošo noteikumu publicēšanu2015/12/29
Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”2015/12/29
Par kārtību Skrīveru sporta spēļu laukuma teritorijā2015/10/26
Grozījumi 2010.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrīveru novadā”2015/05/25
Grozījumi 2011.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā” (SN projekts)2015/02/23
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā2014/10/27
Par atsevišķu likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” tiesību normu piemērošanu Skrīveru novadā2014/10/27
Grozījumi 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrīveru novadā”2014/10/27
„Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērsta pret publisku vietu Skrīveru novadā”2014/07/29
„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Skrīveru novadā”2014/07/29
Par atbalstu tuberkulozes slimniekiem Skrīveru novadā2014/07/29
Grozījumi 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību sabiedrisko pasākumu norises vietās Skrīveru novadā”2014/07/29
Grozījumi 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrīveru novadā”2014/07/29
Grozījumi 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrīveru novadā” (Projekts)2014/06/25
Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi” (Projekts)2014/03/24
Par mācību maksu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā (Projekts)2014/03/24
Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā” (Projekts)2014/02/25
Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” (Projekts)2014/01/27
Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” (Projekts)2014/01/17
Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi” (Projekts)2013/11/27
Grozījumi 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību sabiedrisko pasākumu norises vietās Skrīveru novadā” (Projekts)2013/10/31
Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” (Projekts)2013/10/31
Grozījumi 2010.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 „Skrīveru novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi” (Projekts)2013/10/31
Grozījumi 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā” (Projekts)2013/10/31
Grozījumi 2009.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā” (Projekts)2013/10/31
Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā” (Projekts)2013/10/31
Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi” (Projekts)2013/10/30
Grozījumi 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” (Projekts)2013/10/30
Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas noteikumi Skrīveru novadā (Projekts)2013/05/28
Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā (Projekts)2013/03/11
Grozījumi 29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā” (Projekts)2013/01/29
Saistošie noteikumi “Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” (Projekts)2013/01/29
Saistošie noteikumi “Par Skrīveru novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” (Projekts)2013/01/29
Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā (Projekts)2012/12/19
Grozījumi 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Skrīveru novadā” (Projekts)2012/11/26
Saistošo noteikumu “Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Skrīveru novadā” (projekts)2012/09/25
Grozījumi 29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu Skrīveru novadā” (Projekts)2012/06/25
Grozījumi pašvaldības 2012. g. 26. janvāra saist. not. Nr. 2 “”Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Skrīveru novadā” (projekts)2012/02/21
Saistošo noteikumu “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Skrīveru novadā” (projekts) 2012.01.26.2012/01/25
Saistošo noteikumu “Par dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadā” (projekts) 2012.01.26.2012/01/04
Grozījumi pašvaldības 28.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā” (Projekts)2011/11/07
Saistošie noteikumi “Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Skrīveru novadā” (Projekts)2011/10/26