ĒKU BŪVNIECĪBA

Apliecinājuma karte
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai
Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
Atzinums par būves pārbaudi
Būvatļauja
Būvatļaujas pielikums par speciālistiem
Būvatļaujas pielikums par speciālistiem
Būvniecības iesniegums
Būvprojekta vadītāja apliecinājums
Būvuzrauga saistību raksts
Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Iesniegums reklāmas izvietošanai
Iesniegums par būvatļaujas pagarināšanu
Iesniegums par būvatļaujas pārreģistrāciju
Izziņa par ēkas neesību
Izziņa par jaunbūves tiesisko statusu
Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts
Paskaidrojuma raksts Nr.1_(jauna būvniecība,atjaunošana, restaurācija)
Paskaidrojuma raksts Nr.2 (ēkas nojaukšanai)
Paskaidrojuma raksts Nr.3 (lietošanas veida maiņa bez pārbūves)
Paskaidrojuma raksts_(konservācija)
Pieņemšanas akts
Segto darbu pieņemšanas akts
Ugunsdrošības sistēmas pieņemšanas akts

ENERGOAPGĀDES OBJEKTU BŪVNIECĪBA

Apliecinājuma karte
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai
Būvniecības ieceres iesniegums
Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu
Paskaidrojuma raksts
Paziņojums par būvniecību
Projekta saskaņošanas veidlapa

 

ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLU BŪVNIECĪBA

Akts par ierīkošana-pārbūve pieņemšana
Akts par tīkla būves pieņemšanu
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai
Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
Būvniecības ieceres iesniegums elektroniskiem sakaru tīkliem
Segto darbu pieņemšanas akts (tīkla kanalizācija)
Segto darbu pieņemšanas akts

HIDROBŪVJU BŪVNIECĪBA

Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai
Būves apsekošanas atzinums
Būvniecības iesniegums hidrobūvem
Izziņa par būves neesību
Paskaidrojuma raksts būves konservācijai
Paskaidrojuma raksts I grupas būvēm

 

CEĻU BŪVNIECĪBA

Apliecinājuma karte
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai
Būvdarbu pabeigšanas akts
Būves vietas nodošanas akts
Būvniecības iesniegums
Izziņa par būves neesamību