Kad izveidots Skrīveru novads?

Skrīveru novads izveidota 2009. gada 1. jūnijā.

Kas ir Skrīveru novada pašvaldība?

Skrīveru novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība ar noteiktu teritoriju un tajā dzīvojošiem iedzīvotājiem. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina pašvaldības lēmējorgāns – novada dome.

Kas ir Skrīveru novada dome?

Iedzīvotāji no sava vidus ievēl savu pārstāvniecību – Skrīveru novada domi. Tajā ir 9 deputāti.

Kas ir Skrīveru novada domes priekšsēdētājs?

Skrīveru novada domes priekšsēdētājs ir Andris Zālītis.

Kādi ir pašvaldības galvenie uzdevumi?

 • Rūpēties par ūdensapgādi un kanalizāciju; siltumapgādi; sadzīves atkritumu apsaimniekošanu; notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu);
 • gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu un tīrību – ielu, ceļu un laukumu būvniecība, remonts un uzturēšana; ielu, laukumu apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 • gādāt par iedzīvotāju izglītību;
 • rūpēties par kultūru un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
 • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību – sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.;
 • sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • gādāt par bērnu tiesību un interešu aizsardzību;
  rūpēties par bezdarba samazināšanu;
 • piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un vēl citi uzdevumi.

Kur atrodas Skrīveru novada dome?

Skrīveru novada dome atrodas Skrīveros, Daugavas ielā 59.

Kā sazināties ar Skrīveru novada pašvaldību?

Ar pašvaldību var sazināties pa tālruni 65197747 vai elektroniski sūtot vēstuli e – pastā: dome@skriveri.lv.

Skrīveru novada pašvaldības darba laiks:
pirmdienās: 8.00-13.00 14.00-18.00
otrdienās: 8.00-13.00 14.00-17.00
trešdienās: 8.00-13.00 14.00-17.00
ceturtdienās: 8.00-13.00 14.00-17.00
piektdienās: 8.00-15.00

Iedzīvotāju pieņemšana

Domes priekšsēdētājs Andris Zālītis iedzīvotājus pieņem pirmdienās no plkst. 14 līdz 18 un ceturtdienās no plkst. 8 līdz 13. Sarmīte Jansone, domes priekšsēdētāja vietniece, iedzīvotājus pieņem mēneša pirmspēdējā ceturtdienā plkst.14.00-15.00.