Adrese:Andreja Upīša ielā 1, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5125
Tālrunis:65197459
E-pasts:sandra.trakina@skriveri.lv

Reģistrējies attālināti!

Skrīveru bērnu bibliotēka piedāvā reģistrēties attālināti un izmantot bibliotēkas piedāvātos epakalpojumus: e-grāmatas un digitālos resursus.

Kas Jums jādara? Aizpildiet VEIDLAPU (lejuplādējams Word dokuments) un nosūtiet to sandra.trakina@skriveri.lv

Ja Jums ir iespēja – parakstiet to ar drošu elektronisko parakstu. Ja e-paraksts Jums tagad nav pieejams, varēsiet apliecināt savu identitāti bibliotēkas pirmajā klātienes apmeklējuma reizē.

Pēc aizpildītās anketas saņemšanas reģistrēsim Jūs par bibliotēkas lietotāju un nosūtīsim Jums autorizācijas datus reģistrācijai e-katalogā un izvēlētajai datubāzei.


Reģistrācija LR Uzņēmumu reģistrā nr. 90009169837 Datums 21.09.2009.

Reģistrācija LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā nr. BLB 0295 Datums 01.12.2003.

Skrīveru bērnu bibliotēkas Nolikums

SKRĪVERU BĒRNU BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

E-pasts:

vadītāja Sandra Trakina
sandra.trakina@skriveri.lv
bibliotekāre Ināra Zīmele
inarazimele@inbox.lv

Darba laiks:

Pirmdiena10:00 – 17:00
Otrdiena 10:00 – 17:00
Trešdiena 11:00 – 18:00
Ceturtdiena 10:00 – 17:00
Piektdiena 10:00 – 17:00
Sestdiena, svētdienaBrīvdienas
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – spodrības diena.

Sandra Trakina

Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītāja Sandra Trakina

Ināra Zīmele

Skrīveru bērnu bibliotēkas bibliotekāre Ināra Zīmele

Statistika uz 2021.gada 1.janvāri:

Bibliotēkas krājums8407
Lietotāju skaits418
Izsniegums4721
Apmeklējumu skaits3221

Skrīveru bērnu bibliotēka ir Skrīveru novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā (reģistrācijas apliecības Nr.296, Bibliotēku reģistra Nr. BLB0296, 2003.gada 1.decembrī). Bibliotēka veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Bibliotēkas tiesiskais pamats ir Bibliotēku likums, kā arī Bibliotēkas nolikums, kurš apstiprināts Skrīveru novada domes sēdē 2009.gada 30.jūlija lēmumu Nr. 3.5 (prot. Nr. 3).

Bibliotēkas nolikums un lietošanas noteikumi elektroniskā formā pieejami Skrīveru novada pašvaldības mājas lapā adresē  www.skriveri.lv, sadaļā https://www.skriveri.lv/lv/kultura/skriveru-bernu-biblioteka/

Bibliotēkā pārskata periodā ir notikusi akreditācija. Akreditācijas atzinums apstiprināts ar Latvijas Bibliotēku padomes 2020.gada 22.oktobra sēdes lēmumu. Saņemta arī Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr. 323B. Slēdziens : Skrīveru bērnu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Bibliotēkas misija – attīstot bibliotēkas pakalpojumus un to pieejamību, veicināt cilvēka dzīves kvalitātes pieaugumu.

Bibliotēkas darbības mērķis – nodrošināt kvalitatīvus informacionālos pakalpojumus atbilstoši vietējās sabiedrības pieprasījumam, iekļaujoties informācijas sabiedrības attīstības dinamikā.

Bibliotēkas darbība ietver informācijas, kultūras, mūžizglītības un komunikācijas funkcijas. Iedzīvotājiem tiek piedāvāti daudzveidīgi pakalpojumi, tiek attīstīti elektroniskie resursi.

Skrīveru bērnu bibliotēka ir dinamisks kultūras, informācijas un izglītības centrs. Bibliotēkas mērķis ir attīstīt un pilnveidot bibliotēkas pakalpojumus, kas sekmē bērnos un jauniešos lasītprieku. Skrīveru bērnu bibliotēka nodrošina bibliotēkas lietotājus ar mūsdienīgu kvalitatīvu pakalpojumu klāstu, ceļot bibliotēkas prestižu un nozīmi sabiedrībā. No 2009. gada piedalās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 2017. gadā uzsākta dalība nacionālā projektā “Skaļās lasīšanas sacensība.” “Ziemeļvalstu literatūras nedēļa” savu dalību sākām 2005.gadā.

Bibliotēku sadarbības partneri darbā ar bērniem pirmkārt ir vecāki, kas arī veicina lasītprieku savos bērnos jau no mazotnes. Šo stafeti pārņem bibliotēka, kas piedāvā pēc iespējas daudzveidīgāku, kvalitatīvu grāmatu klāstu.

Galvenie sadarbības partneri darbā ar pirmsskolniekiem jau daudzu gadu garumā ir pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” un “Saulēni” vadītājas, audzinātājas, auklītes un protams mūsu čaklie, zinātkārie un neatkārtojamie bērni.

Īpaši liels prieks ir par ilggadīgu sadarbību ar Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēniem un skolotājiem.

Arī Skrīveru Mūzikas un mākslas skola ir mūsu sadarbības partneri daudzu gadu garumā.

Sadarbojamies arī ar Andreja Upīša muzeju, cieša sadarbība ir  ar Andreja Upīša Skrīveru bibliotēku, ar kuru kopā sagatavoti  novadpētniecības pasākumi.

Protams, ka neiztikt arī bez citām Aizkraukles reģiona bibliotēkām, kā sadarbības partneriem, ja nepieciešama konsultācija, padoms, ideja vai iedvesma, kolēģes ir tās, kas paceļ, neļauj padoties un ir dzinulis turpmākam darbam.

Ļoti laba sadarbība ir ar Virja LK SIA ,Latvijas Grāmatu un Zvaigznes grāmatnīcu Aizkrauklē, lai bibliotēka varētu iegādāties jaunās grāmatas.