Par meža cirsmu izsoli 

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 15A izsoli

Par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļas – nogabala Nr.12 nomas tiesību izsoli

Par zemes vienības “Institūta mazdārziņi 3” daļas – nogabala Nr.10 nomas tiesību izsoli

Skrīveru novada pašvaldībai piederošas automašīnas Suzuki Grand Vitara izsoles noteikumi

Par telpasDaugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli

Par nekustamā īpašuma ziedu ielā 20 izsoli

Par nekustamā īpašuma ziedu ielā 20A izsoli

Par telpas Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli

Par kustamās mantas pārdošanu

Par dzīvokļa “Zemkopības institūts 1” – 11 izsoli

Par telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem Daugavas 88a

Par zemes gabala Kalna ielā 27 A izsoli

Mutiskā izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums “Zemkopības institūts – 1” -11

16. februārī automašīnas GAZ 53 izsole

Pārdod īpašumu Dīvajas ielā

Mutiskā izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums “Vecviesturi”

Nekustamais īpašums “Vizbuļi”