Pašvaldību kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā Skrīveru novadā veic Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde. Būvvaldē  saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas  plānojumiem.

Sīkāku informāciju par būvvaldi un tās pakalpojumiem skatīt šeit: http://koknese.lv/buvvalde.

Skrīveru novada domes pieņemtie saistošie noteikumi, kuri Skrīveru novada pašvaldībā ietekmē Būvvaldes darbu:

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē
Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrīveru novadā
Skrīveru novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
u.c.