sauleni
Adrese:“Zemkopības institūts 15”, Zemkopības institūts, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5125
Tālrunis:65197533
E-pasts:sauleni@skriveri.lv

Darba laiks:

Darba dienās no pulksten 7.00 līdz 19.00

Vadītāja Sandra Ozola: tālr. 65197533; e-pasts: sandra.ozola@skriveri.lv

Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulēni” nolikums

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības pirmsskolas izglītības iestādes “Saulēni” telpās un teritorijā

PII “Saulēni” pašnovērtējuma ziņojums 2020/2021.m.g.

Izraksts no Skrīveru novada domes 23.01.2020. sēdes protokola par viena audzēkņa izmaksu apstiprināšanu

Bērnudārzs Institūta apkārtnē darbojas kopš 1959.gada. No 1964.gada kā bērnudārzs ,,Vārpiņa’’, no 2002.gada kā privātais bērnudārzs ,,Saulēni’’, bet no 2007.gada kā  Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulēni”.

Iestādi apmeklē bērni vecumā no 1,5 līdz 6 (7) gadiem.

Mācību valoda – latviešu.

Īstenojam vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11.

Profesionālu pedagogu un darbinieku vadībā tiek veikts audzinošais darbs  pēc izstrādātām nedēļas tēmām, kuras kompleksi apvienojas vienotā tematiskā modelī, saistot vienā veselumā rotaļnodarbības dabas zinībās, matemātikā, latviešu valodā, vizuālajā mākslā, fiziskajā veselībā un izglītībā, sociālajās zinībās un ētikā, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā, kas:

  • veicina bērniem daudzpusīgu personības veidošanos,
  • sekmē personiskajai un sabiedriskajai dzīvei nepieciešamo sākotnējo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi,
  • sagatavo bērnus pamatizglītības apguvei,
  • veicina bērnu iekļaušanos Skrīveru novada kultūrvidē.

Pēc nepieciešamības bērniem tiek nodrošinātas individuālās nodarbības pie logopēda un izglītības psihologa.

Organizējam tematiski muzikālos pasākumus un svētkus ( Zinību diena, Saulainais ķirbītis, Latvijas dzimšanas diena, Mātes diena, Talantīgais Saulēniņš, Vasariņu sagaidot, Gadskārtu ieražas u.c.), sporta dienas, viesojas leļļu teātri un iemīļoti bērnu komponisti ar koncertiem un muzikālajām izrādēm.