Pakalpojuma nosaukumsDzīvesvietas deklarēšana
Pakalpojuma sniedzējsSkrīveru novada dome
Pakalpojuma funkcija/uzdevumsReģistrēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu Skrīverunovada administratīvajā teritorijā un nodrošināt personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aktualizāciju, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī iekļaušanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā
Pakalpojuma būtības īss aprakstsPastāvīgās dzīvesvietas maiņas gadījumā reģistrē ziņas par personas dzīvesvietu Skrīveru novada administratīvajā teritorijā un pēc pieprasījuma izsniedz dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.
Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas personas
Pakalpojuma saņēmēja apraksts(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
 • Dzīvesvietas deklarēšanas likums
 • 2009. gada 20.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”
 • 2009. gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”
 • 2011. gada 15.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 130 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”
 • Personu apliecinošu dokumentu likums
 • Iedzīvotāju reģistra likums
 • Fizisko personu datu aizsardzības likums

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumentiPase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments

 • pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls)
 • likumiskam pārstāvim jāuzrāda pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)

Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas

 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapasNav
Pakalpojuma saņemšanas termiņšJa ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav iespējams reģistrēt klātienes apmeklējuma laikā, tad 2 darbdienu laikā
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumiValsts nodeva – 4,27 EURValsts nodevu nemaksā (lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, minētā persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):

 • politiski represētās personas
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu
 • invalīdi
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
 • reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē (izziņa no nakts patversmes)

 

AtgādinājumsDzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē
BrīdinājumsPar dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 186.pants). Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu, uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz piecsimt euro. (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.10 pants)
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis
 • 2-apliecinātā identitāte
 • 3-kvalificēti apliecinātā identitāte
Pakalpojuma saņemšanas kanāli

 

Pakalpojuma sniedzēja darbības teritorijaSkrīveru novada administratīvā teritorija
Pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācijaDaugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125,tālrunis: 65197747

e-pasta adrese: dome@skriveri.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks
 • Pirmdiena: 8:00-13:00 14.00-18.00
 • Ceturtdiena: 8.00-13.00
Norēķinu iespējasSkrīveru novada domes kasēvai

Skrīveru novada domes kontā

Reģistrācijas Nr. 90000074704

Banka: AS Swedbank

Bankas kods: HABALV22

Konta Nr. :LV54HABA0551028435371

Izziņas par deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojuma nosaukumsDzīvesvietas deklarēšanas izziņas izsniegšana
Pakalpojuma sniedzējsSkrīveru novada dome
Pakalpojuma funkcija/uzdevumsIzsniegt izziņu deklarēto dzīvesvietu
Pakalpojuma būtības īss aprakstsPēc pieprasījuma sniedz izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu, ja dzīvesvieta reģistrēta Skrīveru novada teritorijā.
Pakalpojuma saņēmējsFiziskas personas
Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)Nav
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
 • Dzīvesvietas deklarēšanas likums
 • 2011.gada 15.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 130 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”
 • Personu apliecinošu dokumentu likums
 • Iedzīvotāju reģistra likums
 • Fizisko personu datu aizsardzības likums
 • 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.844 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumentiPase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments

 • pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls)
 • likumiskam pārstāvim jāuzrāda pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)

Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapasNav
Pakalpojuma saņemšanas termiņšJa izziņu par deklarēto dzīvesvietu nav iespējams izsniegt tūlīt, tad 5 darbdienu laikā
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumiPar informācijas saņemšanu papīra formā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem:

 • piecu darbdienu laikā – 4,27 euro;
 • vienas darbdienas laikā – 8,54 euro;
 • divu stundu laikā – 14,94 euro;.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informācijas saņēmējs ir represēta persona vai aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu.

No valsts nodevas samaksas atbrīvotas šādas personas:

 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 • personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • personas, kurām dokuments ir zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ – nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā.
AtgādinājumsNav
BrīdinājumsNav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis
 • 2-apliecinātā identitāte
 • 3-kvalificēti apliecinātā identitāte
Pakalpojuma saņemšanas kanāli
 • klātiene
Pakalpojuma sniedzēja darbības teritorijaSkrīveru novada administratīvā teritorija
Pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācijaDaugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125,tālrunis: 65197747

e-pasta adrese: dome@skriveri.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks
 • Pirmdiena: 8:00-13:00 14.00-18.00
 • Ceturtdiena: 8.00-13.00
Norēķinu iespējasSkrīveru novada domes kasēvai

Skrīveru novada domes kontā

Reģistrācijas Nr. 90000074704

Banka: AS Swedbank

Bankas kods: HABALV22

Konta Nr. :LV54HABA0551028435371