Skrīveru novada teritorijas plānojums

Grafiskā daļa:

  1. Skrīveru novada funkcionālais zonējums
  2. Skrīveru novada ciemu funkcionālais zonējums
Paskaidrojuma raksts
Vides pārskats
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi
Rakstiska priekšlikuma un ieteikuma teritorijas plānojuma izstrādei iesnieguma veidlapa
Lokālplānojuma zemes gabala daļai nekustamā īpašumā “BUNDZE 1” Skrīveru novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikums Nr. 2
Lokālplānojuma zemes gabala daļai nekustamā īpašumā “BUNDZE 1” Skrīveru novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikums Nr. 1
Lokālplānojuma zemes gabala daļai nekustamā īpašumā “BUNDZE 1” Skrīveru novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
Skrīveru novada īpašuma “Bundze – 1” esošais lokālplānojums
Skrīveru novada īpašuma “Bundze – 1” plānotais lokālplānojums
Skrīveru pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam monitoringa ziņojums
Skrīveru novada civilās aizsardzības plāns
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 3. sēj. (Kartes. Saturs)
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 2. sēj. (Apbūves noteikumi)
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 1. sēj.
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 5. karte (aizsargjoslas)
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 4. karte
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 3. karte
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 2. karte
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 1. karte