Par Skrīveru novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politiku, izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

Skrīveru novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Skrīveru novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000074704, juridiskā adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads,LV-5125. Pašvaldībai un tās iestādēm ir viens pārzinis.

Pašvaldības un tās iestāžu personas datu apstrāde, atkarībā no personas datu iegūšanas vietas un veida, tiek veikta tās Administrācijā Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, tās pārvaldēs, kā arī struktūrvienībās.

Aizkraukles novada pašvaldības darba un datu aizsardzības specilālists – Dina Sergejenko (tel. 65133995, e-pasts: dina.sergejenko@aizkraukle.lv)

Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

1. Kādēļ (kādiem nolūkiem) un uz kāda pamata pašvaldībā tiek apstrādāti jūsu dati?

Jūsu personas dati tiek apstrādāti  galvenokārt, pildot pašvaldības funkcijas, kuras ir noteiktas likumā “Par pašvaldībām”, t.sk. pašvaldībai adresēto iesniegumu izskatīšana, sociālās palīdzības, aprūpes nodrošināšana, bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana, iedzīvotāju reģistrēšana,  civilstāvokļa aktu reģistrācija, palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa u.c. jautājumu risināšanā, komunālo pakalpojumu organizēšana, izglītības iespēju, kultūras dzīves, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespēju, sabiedriskās kārtības nodrošināšana, kā arī pašvaldības grāmatvedības pārvaldīšanai, sistematizētas dokumentu aprites uzturēšanai.

Situācijas, kurās drīkst apstrādāt (t.i ievākt, izmantot u.tml.)  jūsu personas datus, ir aprakstītas Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6., 9. un 10.pantā. Datu apstrādei pašvaldībā galvenokārt ir šādi tiesiskie pamati:

1.1. juridisku pienākumu veikšana (pašvaldība apstrādā jūsu personas datus, lai izpildītu ārējo normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un citu pašvaldību likumīgiem pieprasījumiem. Piemēram, lai reģistrētu laulību, jums jāsniedz visas likumos paredzētās ziņas laulības reģistra sastādīšanai, kā arī pašvaldība par jūsu noslēgto laulību paziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei);

1.2. lai izpildītu uzdevumu, kas tiek veikts sabiedrības interesēs vai, īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

1.3. līguma noslēgšanai un izpildei – lai pašvaldība (tās iestādes/struktūrvienības) varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar jums, pašvaldībai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar pašvaldību vai jau noslēgtā līguma laikā);

1.4. fizisko personu vitālu interešu aizsardzība – Pašvaldība ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga dabas stihiju vai cilvēka izraisītu situāciju gadījumos (piemēram, plūdi, ugunsgrēks u.tml.);

1.5. pašvaldība ir tiesīga apstrādāt datus papildus iepriekš norādītajiem u.c. tiesiskajiem pamatiem un nolūkiem, saņemot no jums brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu (atļauju).

​2. Kur (kādās vietās) notiek personas datu apstrāde?

Jūsu datu apstrāde pamatā notiek Skrīveru novada domē un tās iestādēs un struktūrvienībās. Atsevišķos gadījumos citās vietās (piem., publiskos pasākumos ārpus telpām vai videonovērošanas objektos, par ko pie ieejas objektā (vai citā redzamā vietā) ir informatīva zīme.

3. Kādus personas datus apstrādā Pašvaldība?

Atkarībā no jūsu iesniegtā iesnieguma satura (būtības), no jūsu izmantotajiem pašvaldības pakalpojumiem un vairākiem citiem faktoriem pašvaldības kompetencē esošo jautājumu risināšanai mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

3.1. vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese u.c. identifikācijas un komunikācijas dati:

3.2. bankas dati (pašvaldības maksājumu veikšanai u.tml.);

3.3. personu apliecinošo dokumentu dati (apmeklētāja identificēšanai klātienē, līgumu noslēgšanai, maksājumu veikšanai u.tml.);

3.4. dzīvesvietas adrese (deklarējot dzīvesvietu u.c.);

3.5. ģimenes stāvokļa dati, ziņas par pilsonību, nacionālo piederību (reģistrējot laulību, bērna piedzimšanas faktu u.tml.);

3.6. veselības dati (bērnu veselības dati izglītības iestādēs, ieraksti darbinieku sanitārajās grāmatiņās, obligātajās veselības pārbaudēs u.c. dokumentos, atbilstoši likumiem);

3.7. ziņas par invaliditāti, apgādājamajiem (nodokļu atvieglinājumu piemērošanai u.tml.);

3.8. ziņas par ienākumiem, ģimenes sastāvu, īpašumiem (pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas tiesību izvērtēšanai); ģimenes apstākļu analīze (bāriņtiesas funkciju veikšanai);

3.9. dati, kurus jūs pats paziņojat pašvaldībai;

3.10. fotogrāfijas un videoieraksti no pašvaldības organizētajiem u.c. publiskiem pasākumiem (sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbību);

3.11. u.c. personas dati, atkarībā no jums pieejamā pašvaldības (tās iestāžu/struktūrvienību) pakalpojuma veida vai pašvaldībā saņemtā iesnieguma satura (būtības).

4. Kā pašvaldība iegūst jūsu datus?

Pašvaldība iegūst jūsu  personas datus, kad jūs:
4.1. vēršaties pašvaldībā (tās iestādēs/struktūrvienībās) ar iesniegumu;

4.2. pierakstāties rindā uz pakalpojumu saņemšanu (reģistrējat bērnu PII, izglītības iestādēs, iesniedzat dokumentus pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pieprasāt sociālo palīdzību u.tml.);

4.3. jautājat pašvaldībai plašāku informāciju par pašvaldībā pieejamajiem pakalpojumiem vai sazināties ar pašvaldību  saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu;

4.4. piedalāties aptaujās (izņemot anonīmās aptaujas);

4.5. apmeklējat  vai pārlūkojat pašvaldības (tās iestāžu/struktūrvienību) mājaslapas;

4.6. tiekat fotografēts vai filmēts pašvaldības (tās struktūrvienību/ iestāžu) organizētajos pasākumos;

4.7. jūsu attēls tiek fiksēts pašvaldības videonovērošanas iekārtās;

4.8. kad pašvaldībā saņemtas ziņas ar jūsu datiem no trešajām personām (iesniegums, sūdzība vai tml.);

4.9. no citām valsts un pašvaldības institūcijām un sistēmām – pašvaldībā saņemto iesniegumu izskatīšanai pēc būtības, salīdzināšanai, pārbaudei, precizēšanai, pašvaldības kompetencē esošo jautājumu risināšanai u.tml.5

5. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

5.1. pašvaldības (tās iestāžu/ struktūrvienību) darbinieki/amatpersonas, ja tas ietilpst viņu darba vai amata pienākumos;

5.2. citas fiziskās vai juridiskās personas, kuru likumīgās intereses tiek tieši skartas;

5.3. citas valsts un pašvaldību institūcijas, ja to nosaka ārējie normatīvie akti (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests par pašvaldības nodarbināto algām u.tml.)

6. Cik ilgi pašvaldībā tiek glabāti (apstrādāti)  jūsu personas dati

Personas datu glabāšanās termiņš izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Arhīvu likuma un Skrīveru novada domes (tās iestāžu/struktūrvienību) lietu nomenklatūras (īstermiņa glabāšana – līdz 10 gadiem/ ilgtermiņa glabāšana – līdz 100 gadiem/ pastāvīgi glabājamās lietas).

7. Jums (kā datu subjektam) ir šādas tiesības:

7.1. vērsties Pašvaldībā (tās iestādēs/ struktūrvienībās), lai saņemtu ziņas par Pašvaldības (tās iestāžu/struktūrvienību) rīcībā esošajiem jūsu personas datiem: uz kāda pamata, kādam mērķim, kādi dati ir pašvaldībā (ja vien šo informāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav aizliegts izpaust nacionālās drošības, aizsardzības un krimināltiesību jomā vai  nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās), kad, uz kāda pamata, kādam mērķim ir iegūti dati;  kad, uz kāda tiesiskā pamata, kādam mērķim, kurām fiziskajām, juridiskajām, valsts vai pašvaldību institūcijām un kādus personas datus pašvaldība ir nodevusi (sniedzamajā informācijā par  datu saņēmējiem netiks iekļautas valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa  virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust);

7.2. pieprasīt labot pašvaldības sistēmās esošos datus, ja esat konstatējis, ka jūsu personas dati ir neprecīzi, nepareizi vai novecojuši (iesniedzot labojuma nepieciešamībai pierādošus dokumentus);

7.3. pieprasīt ierobežot, pārtraukt apstrādāt vai dzēst jūsu personas datus (tiesības “tikt aizmirstam”), ja nepastāv tiesisks pamats to apstrādei;

7.4. jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei (ja datu apstrāde balstās vienīgi uz jūsu piekrišanu);

7.5. tiesības pieprasīt jūsu datu pārnesamību no vienas institūcijas uz citu (izvērtējot pašvaldības iespējas);

7.6. tiesības saņemt informāciju vai dati jums jāsniedz obligāti, un kādas būs sekas, ja datus nesniegsiet;

7.7. ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību, interese par to, kā pašvaldība  apstrādā jūsu personas datus vai ierosinājumi datu aizsardzības uzlabošanai, jums ir tiesības vērsties pie pašvaldības datu aizsardzības speciālista.

Aizkraukles novada pašvaldības darba un datu aizsardzības specilālists – Dina Sergejenko (tel. 65133995, e-pasts: dina.sergejenko@aizkraukle.lv)

7.8. ja uzskatāt, ka jūsu tiesības datu aizsardzības jomā nav ievērotas un jūsu dati tiek apstrādāti nelikumīgi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, LV-1011).

8. Datu drošība

Mēs neveicam jūsu datu profilēšanu un nepieņemam automatizētus individuālus lēmumus, kas varētu jums radīt tiesiskas sekas.

Mēs pastāvīgi pārskatīsim un uzlabosim aizsardzības pasākumus, lai pasargātu jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.