1. Adopcija
 2. Apliecību sociālo garantiju nodrošināšnai izsniegšana
 3. Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana
 4. Ārpusģimenes aprūpe – audžuģimene
 5. Ārpusģimenes aprūpe – aizbildnība
 6. Ārpusģimenes aprūpe (ilgstoša sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)
 7. Atzinuma sniegsana pēc tiesas pieprasījuma
 8. Bērna aprūpes tiesību pārtraukšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem
 9. Bērna personisko interešu aizstāvība attiecības ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
 10. Mantisko interešu aizsardzība
 11. Mantojuma saraksta sastādīšana
 12. vecaku-domstarpibu-izskirsana
 13. Aizgādnība / personu ar rīcībspējas ierobežojumu interešu aizstāvība

Iepazīšanās ar lietas materiāliem

Valsts nodevas

Lietvedību bāriņtiesā reglamentējošie normatīvie akti un ieteikumi:

INFORMĀCIJAI