„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” nosaka, ka sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības — pārtika, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā

Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz ģimenes (personas), materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.

Materiālo resursu novērtējums paredz noteikt ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam.

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” ŠEIT

un saistošajiem noteikumiem Nr.21/2014 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā” ŠEIT

Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizē Skrīveru sociālais dienests.

SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBA NO BUDŽETA LĪDZEKĻIEM IZMAKSĀ ŠĀDUS PABALSTUS

 1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
 2. Dzīvokļa pabalsts
 3. Brīvpusdienas skolās
 4. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs
 5. Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
 6. Pabalsts sociālā atbalsta dzīvokļiem
 7. Pabalsts medikamentu iegādes izdevumu segšanai
 8. Pabalsts apģērba un apavu iegādei bērniem
 9. Pabalsts pārtikas iegādei
 10. Pabalsts krīzes situācijā
 11. Pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai

Saistošie noteikumi Nr.7/2009. “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā

PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM

Skrīveru novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem izmaksā šādus pabalstus:

 1. Bezmaksas ēdināšana un ikmēneša pabalsts bērnam, kas apgūst pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vidējo izglītību
 2. Pabalsts apģērba un apavu iegādei
 3. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai
 4. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
 5. Ikmēneša pabalsts pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš nepārtraukti turpina mācības
 6. Dzīvokļa pabalsts
 7. Pabalsti audžuģimenēm:
  1. Pabalsts bērna uzturam
  2. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

Saistošie noteikumi Nr.6/2019. “Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”

SKRĪVERU NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTI

Skrīveru novada pašvaldības pabalsti ir pabalsti, kurus piešķir, lai realizētu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu.
Skrīveru novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem izmaksā šādus pabalstus:

 1. pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu,
 2. pabalsts donoriem,
 3. pabalsts ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti vai ar celiakiju slimi bērni,
 4. pabalsts politiski represētajām personām,
 5. pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem,
 6. pabalsts daudzbērnu ģimenei uzsākot jauno mācību gadu,
 7. pabalsts daudzbērnu ģimenei – bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādē un/vai pusdienu izdevumu segšanai Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem.
 8. pabalsts invaliditātes mazināšanai,
 9. pabalsts medikamentu iegādes un ārstēšanās izdevumu segšanai vientuļajiem pensionāriem
 10. pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās
 11. pabalsts bērna izglītībai
 12. pabalsts transporta izdevumu segšanai
 13. pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai
 14. pabalsts sakarā ar atbrīvošanos no ieslodzījuma
 15. pabalsts personas nāves gadījumā

Saistošie noteikumi Nr.3/2013.  “Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi

PAŠVALDĪBAS atbalsts tuberkulozes slimniekiem Skrīveru novadā

 1. Atbalsts pārtikas iegādei ambulatorās ārstēšanās periodā
 2. Atbalsts ceļa izdevumu segšanai

Saistošie noteikumi Nr.12/2014. „Par atbalstu tuberkulozes slimniekiem Skrīveru novadā”

 

Sociālā palīdzība

Izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības

Ģimenes (personas) atzīšana par maznodrošinātu

Ģimenes (personas) atzīšana par trūcīgu

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI)