Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001”Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekts “Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”2017.gads

Vasaras nodarbības bērniem “Man patīk dzīvot Skrīveros”

Projekts ”Ērģeles Skrīveriem”

Iedzīvotāju ērtībām ierīko atpūtas vietas

Ar Skrīveru novada domes un Nīderlandes fonda KNHM atbalstu veido bērnu rotaļu laukumu un sakārto savu māju

Jaunais ceļš nodots ekspluatācijā