Skrīveru Romas katoļu draudze
Reģistrācijas Nr. 90000708122
Adrese: Daugavas iela 102 A, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125.
Tel. 26548498 (priesteris Andrejs Kazakevičs)
Dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9:00.

Skrīveru baptistu draudze
Adrese: Daugavas iela 134 B, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125.
E-pasts: skribd@inbox.lv
Dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 10.
Svētdienas skola – plkst. 10:30 (vasaras mēnešos nodarbibas nenotiek)
Draudzes priekšnieks Aivars Grīnbergs (tālr. 26597632, e-pasts: baibaivars@inbox.lv).

Aizkraukles ev. luteriskā draudze
Reģistrācijas Nr. 90000093086
Adrese: “Aizkraukles luterāņu baznīca”, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov.
Mācītājs Valdis Baltruks (tālr. 26599995).
Draudzes priekšnieks Jānis Lapiņš (tālr. 26593956).
Mājaslapa: http://aizkrauklesbaznica.lv/