Adrese: Sprīdīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5125
Tālrunis: 65197189
Fakss: 65197189
E-pasts: spriditis@skriveri.lv

Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Sprīdītis” darba laiks

Darba dienās no pulksten 7.00 līdz 19.00

Vadītāja: Inta Rinmane, tālrunis 26424825, e-pasts: inta.rinmane@skriveri.lv
Apmeklētājus pieņem:
Trešdien 8.00-10.00
Ceturtdien 16.00-18.00

Metodiķe Everita Golosujeva
tālrunis 65197189, e-pasts: everita.golosujeva@skriveri.lv
Apmeklētājus pieņem:
Pirmdien 16.00-18.00

Pirmsskolas iestādes māsa Valentīna Smete
Apmeklētājus pieņem:
Trešdien 17-18

Skolotāja logopēde Dace Liepa
Apmeklētājus pieņem:
Pirmdien 7.30-9.00
Otrdien 17.00-18.00

Skolotāja logopēde Marija Lūse
Apmeklētājus pieņem:
Pirmdien 13.00-14.00

Speciālās izglītības skolotāja Ligita Putāne
Apmeklētājus pieņem:
Pirmdien 17.00-18.00

Izglītības psihologs Kristīne Āriņa
Apmeklētājus pieņem:
Otrdien 16.30-17.30
Ceturtdien 8.00-9.00

Saimniecības pārzine Sandra Vīksne, tālrunis 26536803, e-pasts: spriditis@skriveri.lv

Saistošie normatīvie akti

PII “Sprīdītis” pašnovērtējuma ziņojums 2020/2021 m.g.

PII “Sprīdītis” pašnovērtējuma ziņojums 2019/2020 m.g.

PII “Sprīdītis” attīstības plāns 2020. – 2023. gadam

Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” darbu sāka 1982. gada 20. augustā. Iestāde īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (10.01.2013. licence Nr.V-6076) un speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem (10.01.2013. licence Nr.V-6077). 2018./2019. mācību gadā īsteno 2 speciālās pirmsskolas izglītības programmas. 28.08.2018. ir izsniegta licence par speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem īstenošanu iestādē (izglītības programmas kods 01015611).

Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas mērķis ir veicināt bērna vispusīgu attīstību un veselības nostiprināšanu, kā arī nodrošināt sagatavošanos pamatizglītības ieguvei. Izglītības saturs un uzdevumi īstenojami, atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām.

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas uzdevumi:

 1. sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;
 2. attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības;
 3. attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmējspēju, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes;
 4. veidot pratību pamatus mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte;
 5. nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

Informatīvais buklets par PII “Sprīdītis”

Uzņemšana

Bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs norisinās šādā kārtībā:

 • Skrīveru novadā bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs notiek pirmsskolas izglītības iestādēs.
 • Bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē notiek Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” Sprīdīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru nov. Bērnu reģistrāciju veic iestādes vadītāja vai persona, kas viņu aizvieto (turpmāk tekstā – vadītāja).
 • Bērnus pieteikt reģistrācijai uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – reģistrācija) var no bērna dzimšanas brīža. Bērnu reģistrācija notiek visu gadu.
 • Bērna reģistrācijas pieteikumu var iesniegt bērna vecāki vai aizbildnis, iestādes vadītājai uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).
 • Pirms pieteikuma aizpildīšanas iestādes vadītāja informē pieteikuma iesniedzēju par iestādē piedāvātajām pirmsskolas izglītības programmām.
 • Vecāki aizpilda pieteikumu. To reģistrē pieteikumu reģistrācijas žurnālā.
 • Vecākiem, iesniedzot rakstisku iesniegumu, ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto vēlamo pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laiku.

IESNIEGUMS

PIETEIKUMS

Saistošie noteikumi: Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.