Adrese: Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5125
Tālrunis: 65197626, 27875376
E-pasts: admin@auv.skriveri.lv
Mājaslapa: www.auv.lv

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikums.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pašnovērtējums 2019./2020. m.g.
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pašnovērtējums 2018./2019. m.g.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola ir Skrīveru novada domes dibināta izglītības iestāde, kas pastāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošina skolēniem vispusīgas iespējas apgūt izglītības programmas.

Skolas attīstības plāns 2017./2018. – 2019./2020.mācību gadam

PAMATMĒRĶI

 • Nodrošināt katram skolēnam kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību, kurā iemācās mācīties un uzņemties atbildību par mācību procesu.

UZDEVUMI

 • Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, atbilstoši izglītības mūsdienīgas lietpratībasmācību saturam un pieejai.1
 • Pilnveidot sadarbību: skolotājs – skolēns – vecāki.
 • Iesaistīties jaunos starptautiskajos projektos, svešvalodas prasmju pilnveidošanai un starpvalstu kultūru iepazīšanai.
 • Pilnveidot un attīstīt karjeras izglītību – pasākumu kopumu, kas mācītu un palīdzētu skolēniem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, lai pieņemtu apzinātus lēmumus, plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi.
 • Veidot vienota skolas tēla koncepciju.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

 1. Pamatizglītības programma (kods 21011111)
 2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)
 3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
 4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
 5. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 31013011).
 6. Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011)