Bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs norisinās šādā kārtībā.

  • Skrīveru novadā bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs notiek pirmsskolas izglītības iestādēs.
  • Bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē notiek Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” Sprīdīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru nov. Bērnu reģistrāciju veic iestādes vadītāja vai persona, kas viņu aizvieto (turpmāk tekstā – vadītāja).
  • Bērnus pieteikt reģistrācijai uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – reģistrācija) var no bērna dzimšanas brīža. Bērnu reģistrācija notiek visu gadu.
  • Bērna reģistrācijas pieteikumu var iesniegt bērna vecāki vai aizbildnis, iestādes vadītājai uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).
  • Pirms pieteikuma aizpildīšanas iestādes vadītāja informē pieteikuma iesniedzēju par iestādē piedāvātajām pirmsskolas izglītības programmām.
  • Vecāki aizpilda pieteikumu. To reģistrē pieteikumu reģistrācijas žurnālā.
  • Vecākiem, iesniedzot rakstisku iesniegumu, ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto vēlamo pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laiku.

IESNIEGUMS

PIETEIKUMS

Saistošie noteikumi: Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs