Ainārs

Question:

Vai skolēniem, bērnudārza vecuma bērniem (daudzbērnu ģimenēm) par attālināto mācību periodu, laiku kad sakarā ar audzinātāju saslimšanu, nevarēja apmeklēt PII netiks izsniegtas pārtikas pakas, kuponi vai tamlīdzīgi, kā tas ir citos novados?

Ansis Martinsons, sabiedrisko attiecību speciālists

Answer:

Atbilstoši 2019.gada 10.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.614 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”, pašvaldībai tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi to 1.,2.,3. un 4.klašu izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai, kuri mācās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pašvaldības un privātajās izglītības iestādēs. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.6 punktu, izglītības iestādēs izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam lēmumam un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai, īsteno attālināti pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamam, ja viņam noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī ja izglītības programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna.

Šajā sakarā Aizkraukles novada pašvaldība šā gada 16. septembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par ēdināšanas pabalstu – pārtikas paku izsniegšanu Aizkraukles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs attālinātā mācību procesa laikā”, kurā cita starpā ir teikts:

Nodrošināt no pašvaldības budžeta finansējuma ēdināšanas pakalpojumu – pārtikas paku iegādi un izsniegšanu visiem izglītojamajiem, kuri mācās Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs kurās attiecīgajās klašu grupās ir nodrošinātas brīvpusdienas.

Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties šeit: http://www.aizkraukle.lv/wp-content/uploads/2021/10/16.09.2021._171.pdf