Domes ēkaSkrīveru novada dome ir novada iedzīvotāju un tā teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns. Skrīveru novada dome ievēlēta 2013. gada 1. jūnija vēlēšanās. Domē ievēlēti un darbojas 9 deputāti.

Pašvaldības dome pieņem lēmumus, noteic pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un kārtību, kādā nodrošināt pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi paredzētā finansējuma robežās, apstiprina pašvaldības budžetu un kontrolē tā izpildi. Atbilstīgi kompetencei dome ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu izlietojumu.

Darba laiks:

Pirmdienās: 8:00 – 13:00 un 14:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 13:00 un 14:00 – 17:00
Piektdienās: 8:00 – 15:00

Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125

Tālrunis: 65197747

Fakss: 65197747

E-pasts: dome@skriveri.lv

Reģ. Nr. 90000074704
A/S “Swedbank”
kods: HABALV22
konts: LV54HABA0551028435371