SAISTOŠIE NOTEIKUMIDATUMS
Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.29.03.2018
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Skrīveru novadā01.03.2018
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā01.03.2018
Par Skrīveru novada simbolikas izmantošanu (konsolidēti)

Par Skrīveru novada simbolikas izmantošanu

25.01.2018
Grozījumi30.07.2020
Par atsevišķu likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” tiesību normu piemērošanu Skrīveru novadā30.10.2014
Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Skrīveru novadā28.02.2013
Par nodokļa atbalsta pasākumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Skrīveru novadā27.09.2012
Par dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli26.01.2012
Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Skrīveru novadā27.10.2011

Grozījumi

29.11.2012
Par pašvaldības zemes nomas maksas noteikšanu26.08.2010
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrīveru novadā

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrīveru novadā (konsolidēts)

28.06.2010

 

29.12.2020

Grozījumi

29.05.2015
Grozījumi19.12.2019
Grozījumi29.12.2020
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrīveru novadā

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrīveru novadā (konsolidēts)

29.04.2010

29.04.2010

Grozījumi

30.10.2014
Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā

Par pašvaldības nodevām Skrīveru novadā (konsolidēti)

25.02.2010
Grozījumi31.10.2013
Grozījumi26.05.2011
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē30.12.2009
Skrīveru novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi20.08.2009